VNC Viewer 汉化版----本站汉化

VNC Viewer是一款非常简单易于使用的远程控制软件

image.png

本站汉化,精简语言


CRC32: 1D619520

MD5: F93FFF9029CDC954565F5F9EF0BA07DA

SHA-1: 3FF6D9E7131A832BFF74B176B754C6FC68B82679

官方原版下载地址:https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

汉化版下载 https://share.weiyun.com/57wxKny


THE END